Statut ChWZ – Rozdział

I. Nazwa, teren działania, siedziba władz

  1. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa zwana dalej „Wspólnotą” jest samodzielnym i niezależnym związkiem wyznaniowym i posiada swój własny ustrój określony w statuciezasadach wiary.
  2. Zasady wiary określane są tylko i wyłącznie na podstawie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu .
  1. Terenem działania Wspólnoty jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  2. Wspólnota wypełniając swoje funkcje współdziała i utrzymuje kontakty z innymi kościołami, wspólnotami lub organizacjami w kraju i za granicą.
  3. Wspólnota może zakładać misjezbory poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Legnica.