Statut ChWZ – Rozdział

III. Członkowie Zborów

 1. Każdy członek Wspólnoty musi przynależeć do jednego Zboru.
 2. Członkiem Zboru może być osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie, mogą zostać członkami Zboru za zgodą ich opiekunów prawnych.
 1. Członkiem Zboru zostaje osoba która:
  1. nawróciła się w danym Zborze,
  2. była członkiem innego Zboru i zgłosiła wolę przystąpienia do drugiego Zboru.
  3. na wniosek, zaakceptowany przez Radę Zboru lub Ogólne Zebranie Członków Zboru.
 1. Osoba nawrócona w Zborze aby zostać członkiem powinna:
  1. dać świadectwo o pojednaniu z Bogiem, i wejściu na biblijną drogę zbawienia,
  2. zobowiązać się do życia wg zasad wiary, i przyjąć chrzest przez zanurzenie w wodzie,
  3. zadeklarować swoje wstąpienie do Zboru jako cząstki Kościoła Jezusa Chrystusa i gotowość czynnego uczestniczenia w społeczności zborowej.
 2. Osoba, która była już członkiem innego Zboru powinna w celu uzyskania członkostwa:
  1. złożyć świadectwo swojego życia z Bogiem,
  2. gdy jest taka możliwość przedłożyć opinię z ostatniego Zboru w którym była członkiem.
  3. uzyskać rekomendacje przynajmniej 3 członków Zboru w którym chce być członkiem.
 3. Do osoby składającej wniosek o przyjęcie na członka Zboru pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

Przynależność do Zboru ustaje poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie,
 2. wyłączenie ogłoszone na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru,
 3. śmierć.

Zawieszenie w prawach członkowskich lub wyłączenie ze Zboru następuje na skutek rażącego łamania zasad wiary lub świadomego prowadzenia życia określanego w Piśmie Świętym jako grzeszne — pogańskie.

 1. Członkowie Zboru mają prawo do:
  1. czynnego uczestniczenia w życiu społeczności zborowej,
  2. wypowiadania opinii i zgłaszania uwag o funkcjonowaniu Zboru,
  3. opieki duszpasterskiej,
  4. posług religijnych określonych w zasadach wiary,
  5. korzystania z dóbr i możliwości jakie posiada Zbór i Wspólnota na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach,
 2. Każdy członek Zboru ma prawo jednego głosu na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru, chyba, że jest zawieszony w prawach członkowskich.
 3. Członek Zboru będący zawieszony ma tylko prawo do opieki duszpasterskiej (pkt. 1 ppkt 3.).
 1. Członkowie Zboru zobowiązani są do:
  1. przestrzegania nauk z Pisma Świętego,
  2. zachowywania zasad wiary,
  3. przykładnego życia w rodzinie i społeczeństwie,
  4. brania udziału w nabożeństwach zborowych,
  5. wykonywania uchwał Ogólnego Zebrania Członków Zboru lub Prezydium Rady Naczelnej,
  6. wspierania i przyczyniania się do rozwoju Zboru i Wspólnoty,
  7. partycypowania w kosztach utrzymania Zboru.
 2. Organy Wspólnoty mogą nałożyć na członka Zboru inne niż wymienione w pkt. 1 obowiązki wynikające z zasad wiary.
 1. Członkowie Zboru mogą sprawować urzędy w Zborze.
 2. Urzędami w Zborze są stanowiska: Prezbitera, Pastora, I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora.
 1. Członkowie Zboru mogą pełnić w Zborze funkcje pomocnicze.
 2. Funkcje, o których mowa w pkt. 1 to: Diakon, Nauczyciel Szkółki Niedzielnej, Nauczyciel Młodzieży, Ewangelista, Kaznodzieja, Diakonisa.
 3. Osoby wymienione w pkt. 2 zadania swoje wykonują we współpracy lub w porozumieniu z Pastorem.