Statut ChWZ – Rozdział

Szkoła Biblijna

 1. Szkoła Biblijna jest jednostką organizacją Wspólnoty kształcącą studentów – członków Wspólnoty.
 2. Studentami mogą być także osoby spoza Wspólnoty.
 1. Organami Szkoły Biblijnej są:
  1. Rada Programowa,
  2. Dyrektor Szkoły Biblijnej.
 2. Radę Programową i Dyrektora Szkoły Biblijnej powołuje Rada Naczelna.
 3. Kadencja organów Szkoły Biblijnej trwa 4 lata i nie ogranicza się ilości kadencji.
 1. Rada Programowa składa się z 3 do 7 członków w tym przynajmniej 2 Prezbiterów.
 2. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący Rady Programowej.
 3. Przewodniczącym Rady Programowej może być tylko Prezbiter.
 4. Do zadań i kompetencji Rady Programowej należy:
  1. określenie celu kształcenia,
  2. określenie poziomu i form kształcenia,
  3. opracowanie programów nauczania,
  4. opracowanie zasad rekrutacji,
  5. opiniowanie planów finansowych sporządzonych przez Dyrektora Szkoły Biblijnej,
  6. udzielenie skwitowania z działalności Dyrektora Szkoły Biblijnej,
  7. Rekomendowanie wykładowców Szkoły Biblijnej.
 5. Dyrektorem Szkoły Biblijnej może być tylko członek Zboru.
 6. Dyrektor Szkoły Biblijnej:
  1. kieruje pracą Szkoły Biblijnej,
  2. angażuje wykładowców,
  3. reprezentuje Szkołę Biblijną na zewnątrz,
  4. sporządza plany finansowe Szkoły Biblijnej,
  5. odpowiada za realizację celów kształcenia i realizowania programów nauczania.
 1. Szkoła Biblijna wydaje dyplomy (świadectwa) ukończenia, które uznawane są przez Organy Wspólnoty.
 1. Szkoła Biblijna działa w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Rady Naczelnej.
 2. W sprawach majątkowych Szkoły Biblijnej do składania oświadczeń woli uprawniony jest Dyrektor Szkoły Biblijnej w zakresie upoważnienia udzielonego przez Prezydium Rady Naczelnej.