Statut ChWZ – § 28, § 29

Zbór

 1. Rada Zboru składa się z: Prezbiterów, Pastora, Diakonów, i innych członków powołanych przez Ogólne Zebranie Członków Zboru na wniosek Pastora.
 2. Kadencja członków wybranych przez Ogólne Zebranie Członków Zboru trwa 4 lata i może być kilkakrotnie przedłużana.
 3. Rada Zboru wykonuje postanowienia i uchwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru.
 4. Radę Zboru zwołuje i przewodniczy jej Pastor .
 5. Rada Zboru zbiera się przynajmniej 2 razy w roku.
 6. Uchwały Rady Zboru zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 1. Zadania i kompetencje Rady Zboru:
  1. czuwanie nad prawidłowym rozwojem Zboru,
  2. udzielanie pełnej opieki duszpasterskiej członkom Zboru,
  3. dbanie o właściwe zachowywanie zasad wiary,
  4. kierowanie sprawami Zboru,
  5. zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomościami Zboru,
  6. zawieszanie w prawach członków Zboru,
  7. powoływanie osób na stanowiska funkcyjne w Zborze.