Statut ChWZ – § 19

Synod Wspólnoty

 1. Do zadań i kompetencji Synodu Wspólnoty należy:
  1. uchwalanie zmian statutu,
  2. określanie kierunków działania Wspólnoty,
  3. wybór i odwołanie członków Prezydium Rady Naczelnej,
  4. wybór i odwołanie Prezbitera Naczelnego,
  5. wybór i odwołanie członków kadencyjnych Rady Naczelnej,
  6. udzielanie absolutorium Prezydium Rady Naczelnej i Prezbiterowi Naczelnemu,
  7. wybór i odwołanie Komisji Kontrolującej,
  8. podjęcie uchwały o rozwiązania Wspólnoty,
  9. Kompetencje wymienione w pkt. 1 ppkt. 3-4 w sytuacjach szczególnych Synod może przekazać Radzie Naczelnej.