Statut ChWZ – § 18

Synod Wspólnoty

  1. Synod Wspólnoty zwoływany jest przez Radę Naczelną raz na dwa lata.
  2. Nadzwyczajny Synod Wspólnoty może być zwołany przez Radę Naczelną lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby Zborów.
  3. Na Synodzie Zbory są reprezentowane przez swych delegatów, wybranych spośród członków Zboru.
  4. Zbór wybiera jednego delegata na 30 członków z tym, że Zbór reprezentowany jest przez co najmniej 2 osoby nawet w przypadku gdy liczy mniej niż 60 członków.
  5. Uchwały Synodu Wspólnoty zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów z zastrzeżeniem pkt. 6.
  6. W sprawach dotyczących: zmian statutu oraz likwidacji Wspólnoty uchwały zapadają przy obecności co najmniej 4/5 delegatów i uzyskaniu co najmniej 4/5 głosów.