Statut ChWZ – § 13

III. Członkowie Zborów

 1. Członkowie Zboru zobowiązani są do:
  1. przestrzegania nauk z Pisma Świętego,
  2. zachowywania zasad wiary,
  3. przykładnego życia w rodzinie i społeczeństwie,
  4. brania udziału w nabożeństwach zborowych,
  5. wykonywania uchwał Ogólnego Zebrania Członków Zboru lub Prezydium Rady Naczelnej,
  6. wspierania i przyczyniania się do rozwoju Zboru i Wspólnoty,
  7. partycypowania w kosztach utrzymania Zboru.
 2. Organy Wspólnoty mogą nałożyć na członka Zboru inne niż wymienione w pkt. 1 obowiązki wynikające z zasad wiary.