Statut ChWZ – § 2

I. Nazwa, teren działania, siedziba władz

  1. Terenem działania Wspólnoty jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  2. Wspólnota wypełniając swoje funkcje współdziała i utrzymuje kontakty z innymi kościołami, wspólnotami lub organizacjami w kraju i za granicą.
  3. Wspólnota może zakładać misjezbory poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.