Statut ChWZ – § 49

IX. Postanowienia końcowe

  1. Integralną częścią statutu jest załącznik z Podstawowymi Zasadami Wiary.