Statut ChWZ – § 46

VIII. Rozwiązanie Zboru i Wspólnoty

  1. Zbór może wystąpić ze Wspólnoty, spełniając łącznie następujące warunki:
    1. podejmuje uchwałę na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru bezwzględną większością członków przy udziale co najmniej 4/5 członków Zboru,
    2. będzie posiadać opinię Rady Naczelnej dotyczącej oceny przyczyn lub powodów wystąpienia ze Wspólnoty,
    3. podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia pozostałego majątku.
  2. W czasie głosowania, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 wymagana jest obecność przynajmniej 3 członków Prezydium Rady Naczelnej.
  3. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 uprawomacniają się po upływie 30 dni od daty ich podjęcia.
  4. Osoby które wystąpiły ze Wspólnoty, zostały wyłączone lub zawieszone tracą prawo do majątku Zboru.