Statut ChWZ – § 40

V. Postanowienia wspólne dla członków Zboru i osób prawnych Wspólnoty

 1. We Wspólnocie może zostać powołana Komisja Kontrolująca dla:
  1. Wspólnoty jako całości,
  2. Zboru.
 2. Komisję Kontrolującą powołuje dla:
  1. Wspólnoty – Synod Wspólnoty
  2. Zboru – Ogólne Zebranie Członków Zboru.
 3. Komisja Kontrolująca sprawdza (kontroluje) i opiniuje pracę z zakresów: administracyjno-finansowego, organizacyjnego i innych związanych z działalnością Wspólnoty.
 4. Organy powołujące Komisję Kontrolującą określają w szczególności:
  1. skład,
  2. okres działania,
  3. zakres spraw objętych jej działaniem.
  4. Wszystkie organy Wspólnoty oraz członkowie Zborów zobowiązani są do udzielania wyjaśnień, informacji oraz współpracy z Komisją Kontrolującą w zakresie jej działania.
  5. Wyniki swoich prac Komisja Koordynująca przekazuje organom Wspólnoty, które ją powołały.