Statut ChWZ – § 39

V. Postanowienia wspólne dla członków Zboru i osób prawnych Wspólnoty

  1. Ordynacja jest to wprowadzenie na urząd w Zborze lub wprowadzenie do pełnienia funkcji w Zborze.
  2. Ordynację przeprowadza co najmniej dwóch Prezbiterów.
  3. Ordynacja może być przeprowadzona w sposób uroczysty.
  4. Pastorzy i Diakoni, którzy nie zostali ordynowani, zobowiązani są do konsultowania z Prezbiterami:
    1. stosowania zasad wiary,
    2. wykonywania posług religijnych.