Statut ChWZ – § 37

V. Postanowienia wspólne dla członków Zboru i osób prawnych Wspólnoty

  1. O zwoływaniu organów kolegialnych Wspólnoty powiadamia się członków tych organów nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.