Statut ChWZ – § 34

Szkoła Biblijna

 1. Rada Programowa składa się z 3 do 7 członków w tym przynajmniej 2 Prezbiterów.
 2. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący Rady Programowej.
 3. Przewodniczącym Rady Programowej może być tylko Prezbiter.
 4. Do zadań i kompetencji Rady Programowej należy:
  1. określenie celu kształcenia,
  2. określenie poziomu i form kształcenia,
  3. opracowanie programów nauczania,
  4. opracowanie zasad rekrutacji,
  5. opiniowanie planów finansowych sporządzonych przez Dyrektora Szkoły Biblijnej,
  6. udzielenie skwitowania z działalności Dyrektora Szkoły Biblijnej,
  7. Rekomendowanie wykładowców Szkoły Biblijnej.
 5. Dyrektorem Szkoły Biblijnej może być tylko członek Zboru.
 6. Dyrektor Szkoły Biblijnej:
  1. kieruje pracą Szkoły Biblijnej,
  2. angażuje wykładowców,
  3. reprezentuje Szkołę Biblijną na zewnątrz,
  4. sporządza plany finansowe Szkoły Biblijnej,
  5. odpowiada za realizację celów kształcenia i realizowania programów nauczania.