Statut ChWZ – § 28

Zbór

  1. Rada Zboru składa się z: Prezbiterów, Pastora, Diakonów, i innych członków powołanych przez Ogólne Zebranie Członków Zboru na wniosek Pastora.
  2. Kadencja członków wybranych przez Ogólne Zebranie Członków Zboru trwa 4 lata i może być kilkakrotnie przedłużana.
  3. Rada Zboru wykonuje postanowienia i uchwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru.
  4. Radę Zboru zwołuje i przewodniczy jej Pastor .
  5. Rada Zboru zbiera się przynajmniej 2 razy w roku.
  6. Uchwały Rady Zboru zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.