Statut ChWZ – § 27

Zbór

 1. Zadania i kompetencje Ogólnego Zebrania Członków Zboru:
  1. określa kierunki rozwoju i działania Zboru,
  2. podejmuje decyzje w sprawach majątkowych i inwestycyjnych Zboru,
  3. powołuje i znosi Placówki Zboru,
  4. powołuje i znosi jednostki organizacje działające w ramach Zboru, jak też ich zarządy i dyrektora,
  5. powołuje i odwołuje Komisję Kontrolującą dla Zboru,
  6. ocenia stan rozwoju Zboru,
  7. przyjmuje lub wyłącza członków Zboru,
  8. opiniuje kandydatów na Prezbiterów, Pastorów, oraz kandydatów na inne funkcje w Zborze,
  9. rozstrzyga sprawy między członkami Zboru,
  10. udziela absolutorium z całokształtu działania: Radzie Zboru i Pastorowi
 2. W sprawach majątkowych Zboru do składania oświadczenia woli są uprawnieni łącznie Pastor i członek Rady Zboru upoważniony przez Ogólne Zebranie Członków Zboru.