Statut ChWZ – § 26

Zbór

  1. Ogólne Zebranie Członków Zboru jest najwyższą władzą w Zborze.
  2. Ogólne Zebranie Członków Zboru zwołuje Rada Zboru przynajmniej raz w roku.
  3. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Zboru może być zwołane przez Radę Zboru, na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Zboru lub Prezydium Rady Naczelnej.
  4. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy członków Zboru.