Statut ChWZ – § 23

Prezydium Rady Naczelnej

 1. Zadania i kompetencje Prezydium Rady Naczelnej Wspólnoty:
  1. kieruje sprawami Wspólnoty,
  2. zarządza majątkiem ruchomym i nieruchomościami Wspólnoty,
  3. sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Wspólnoty,
  4. rozstrzyga sprawy pomiędzy członkami Zborów lub pomiędzy członkiem (członkami) a Ogólnym Zebraniem Członków Zboru,
  5. powołuje i znosi Zbory,
  6. zatwierdza Placówki powoływane lub znoszone przez Zbory,
  7. może zwołać Ogólne Zebranie Członków Zboru, albo Radę Zboru,
  8. powołuje i odwołuje Prezbiterów, Pastorów i Zastępców Pastorów,
  9. wnioskuje do Rady Naczelnej o przeprowadzenie ordynacji Prezbiterów, Pastorów i Zastępców Pastorów,
  10. zatwierdza ordynacje Diakonów,
  11. zawiesza w wykonywaniu czynności osoby pełniące funkcje w Zborze oraz Dyrektora Szkoły Biblijnej,
  12. wyłącza lub zawiesza w prawach członków Zboru,
  13. rozstrzyga odwołania od decyzji o zawieszeniu w prawach członka Zboru podjęte przez Radę Zboru,
  14. prowadzi rejestr członków wszystkich Rad Zborów Wspólnoty.
 2. W sprawach majątkowych Wspólnoty jako całości do składania oświadczeń woli uprawnione są łącznie 2. osoby:
  1. Prezbiter Naczelny i Skarbnik Wspólnoty, albo;
  2. osoby upoważnione każdorazowo przez Prezydium Rady Naczelnej.
 3. Prezydium Rady Naczelnej podejmuje decyzje dotyczące form i zakresu współpracy, kontaktów z innymi Kościołami, wspólnotami, organizacjami w kraju i za granicą.