Statut ChWZ – § 22

Prezydium Rady Naczelnej

 1. Prezydium Rady Naczelnej jest organem wykonawczym Rady Naczelnej.
 2. Prezydium składa się z Prezbitera Naczelnego i nie mniej niż 8 członków powołanych przez Synod Wspólnoty.
 3. Rada Naczelna powołuje i odwołuje spośród członków Prezydium Rady Naczelnej:
  1. I Zastępcę Prezbitera Naczelnego i II Zastępcę Prezbitera Naczelnego,
  2. Sekretarza Wspólnoty,
  3. Skarbnika Wspólnoty.
 4. Prezydium Rady Naczelnej zwołuje Prezbiter Naczelny.
 5. Członkiem Prezydium Rady Naczelnej może zostać osoba, która jest członkiem zboru i posiada rekomendacje co najmniej 2 Prezbiterów.
 6. Kadencja członków Prezydium Rady Naczelnej trwa 4 lata. Członkowie mogą być wybierani na kilka kadencji.
 7. Uchwały Prezydium Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.