Statut ChWZ – § 21

Rada Naczelna Wspólnoty

 1. Zadania i kompetencje Rady Naczelnej:
  1. zwołuje Synod Wspólnoty,
  2. dokonuje wykładni zasad wiary,
  3. rozpatruje sprawy zgłoszone przez Zbory,
  4. podejmuje decyzje w sprawach majątkowych i inwestycyjnych Wspólnoty,
  5. powołuje i rozwiązuje jednostki organizacje Wspólnoty mające osobowość prawną oraz jednostki bez osobowości prawnej,
  6. podejmuje wiążące decyzje w sprawach spornych między Zborami,
  7. rozpatruje odwołania członków Zborów od uchwał Prezydium Rady Naczelnej,
  8. zatwierdza do ordynacji Prezbiterów, Pastorów i Zastępców Pastorów,
  9. udziela absolutorium dla Zarządu Organizacji Wspólnoty i jej Dyrektora.
 2. Wykładnia zasad wiary może mieć formę:
  1. stanowiska – wiążące dla wszystkich członków Zborów,
  2. opinii – kierowanej do członków Zborów,
  3. zalecenia – kierowanej do organów wspólnoty i osób pełniących urzędy i funkcje w Zborze.