Statut ChWZ – § 20

Rada Naczelna Wspólnoty

  1. Rada Naczelna Wspólnoty składa się z Prezbiterów, Pastorów, Dyrektora Szkoły Biblijnej i nie więcej niż 5 członków kadencyjnych wybranych przez Synod.
  2. Kadencja członków kadencyjnych wybranych przez Synod trwa 4 lata. Członkowie kadencyjni mogą być wybierani na kilka kadencji.
  3. Członkiem Kadencyjnym Rady Naczelnej może zostać osoba, która jest członkiem Zboru i posiada rekomendacje co najmniej 2 Prezbiterów.
  4. Posiedzenie Rady Naczelnej zwołuje Prezydium Rady Naczelnej. Posiedzenie może być zwołane na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
  5. Posiedzenia Rady Naczelnej zwoływane są przynajmniej 2 razy w roku.
  6. Wspólnotę reprezentują oddzielnie: Prezbiter Naczelny, I Zastępca Prezbitera Naczelnego i II Zastępca Prezbitera Naczelnego, Sekretarz Rady Naczelnej lub osoby upoważnione przez Prezydium Rady Naczelnej.
  7. W obradach Rady Naczelnej mogą uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Prezbitera Naczelnego.
  8. Uchwały Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.