Statut ChWZ – Rozdział

IX. Postanowienia końcowe

  1. Osoby pełniące urząd Prezbitera, Pastora w dniu wejścia w życie niniejszego statutu stają się osobami duchownymi.
  2. Osoby pełniące funkcje w Zborze w dniu wejścia w życie niniejszego statutu zachowują je nadal.
  1. Integralną częścią statutu jest załącznik z Podstawowymi Zasadami Wiary.