Statut ChWZ – Rozdział

VII. Źródła finansowania

 1. Środki na działalność Wspólnoty pochodzą z:
  1. ofiar pieniężnych i w naturze,
  2. spadków, zapisów i darowizn krajowych i zagranicznych,
  3. dochodów z imprez i zbiórek publicznych subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od krajowych instytucji,
  4. odpłatności za usługi świadczone przez Organizacje Wspólnoty,
  5. (skreślony).
 2. Wspólnota może pozyskiwać środki z innych źródeł niż wymienione w pkt. 1, jeżeli nie są zabronione przez przepisy prawa państwowego.