Statut ChWZ – Rozdział

II. Cele działalności oraz formy i zasady ich realizacji

 1. Celem Wspólnoty jest głoszenie i życie wg zasad określonych w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu.
 1. Wspólnota wypełnia swoje funkcje religijne w szczególności poprzez:
  1. określenie zasad wiary,
  2. organizowanie i publiczne sprawowanie kultu,
  3. udzielanie posług wynikających z Pisma Świętego,
  4. swobodne wykonywanie władzy duchowej i samodzielne zarządzanie swoimi sprawami,
  5. ustanawianie, kształcenie i zatrudnianie duchownych,
  6. realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych,
  7. nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomości oraz zarządzanie nimi,
  8. zbieranie składek i otrzymywanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
  9. wytwarzanie i nabywanie przedmiotów i artykułów potrzebnych do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystanie z nich,
  10. nauczanie i głoszenie zasad wiary, w tym za pomocą książek, prasy innych druków oraz środków audiowizualnych,
  11. korzystanie ze środków masowego przekazu,
  12. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej,
  13. tworzenie organizacji, w tym fundacji, stowarzyszeń, misji, służących celom humanitarnym oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym i ich skutkom,
  14. (skreślony),
  15. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności przez kolonie, obozy, wycieczki.
 2. Wspólnota może wykorzystać inne możliwości niż wymienione w pkt. 1, jeżeli nie są zabronione przez prawo państwowe.
 1. Wspólnota działa poprzez: członków Zborów i swoje osoby prawne.