Statut ChWZ – Rozdział

Zbór

 1. Zbór tworzony i znoszony jest przez Prezydium Rady Naczelnej.
 2. Zbór składa się z członków, to jest osób dobrowolnie zrzeszających się i przestrzegających zasady wiary.
 3. Do powstania Zboru wymagana jest liczba co najmniej 10 osób.
 4. Grupy członków Wspólnoty liczące mniej niż 10 osób mogą organizować się w Placówki Zboru.
 5. Każda Placówka Zboru podlega organizacyjnie jednemu Zborowi, a jej członkowie są jednocześnie członkami tego Zboru.
 1. Ogólne Zebranie Członków Zboru jest najwyższą władzą w Zborze.
 2. Ogólne Zebranie Członków Zboru zwołuje Rada Zboru przynajmniej raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Zboru może być zwołane przez Radę Zboru, na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Zboru lub Prezydium Rady Naczelnej.
 4. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy członków Zboru.
 1. Zadania i kompetencje Ogólnego Zebrania Członków Zboru:
  1. określa kierunki rozwoju i działania Zboru,
  2. podejmuje decyzje w sprawach majątkowych i inwestycyjnych Zboru,
  3. powołuje i znosi Placówki Zboru,
  4. powołuje i znosi jednostki organizacje działające w ramach Zboru, jak też ich zarządy i dyrektora,
  5. powołuje i odwołuje Komisję Kontrolującą dla Zboru,
  6. ocenia stan rozwoju Zboru,
  7. przyjmuje lub wyłącza członków Zboru,
  8. opiniuje kandydatów na Prezbiterów, Pastorów, oraz kandydatów na inne funkcje w Zborze,
  9. rozstrzyga sprawy między członkami Zboru,
  10. udziela absolutorium z całokształtu działania: Radzie Zboru i Pastorowi
 2. W sprawach majątkowych Zboru do składania oświadczenia woli są uprawnieni łącznie Pastor i członek Rady Zboru upoważniony przez Ogólne Zebranie Członków Zboru.
 1. Rada Zboru składa się z: Prezbiterów, Pastora, Diakonów, i innych członków powołanych przez Ogólne Zebranie Członków Zboru na wniosek Pastora.
 2. Kadencja członków wybranych przez Ogólne Zebranie Członków Zboru trwa 4 lata i może być kilkakrotnie przedłużana.
 3. Rada Zboru wykonuje postanowienia i uchwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru.
 4. Radę Zboru zwołuje i przewodniczy jej Pastor .
 5. Rada Zboru zbiera się przynajmniej 2 razy w roku.
 6. Uchwały Rady Zboru zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 1. Zadania i kompetencje Rady Zboru:
  1. czuwanie nad prawidłowym rozwojem Zboru,
  2. udzielanie pełnej opieki duszpasterskiej członkom Zboru,
  3. dbanie o właściwe zachowywanie zasad wiary,
  4. kierowanie sprawami Zboru,
  5. zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomościami Zboru,
  6. zawieszanie w prawach członków Zboru,
  7. powoływanie osób na stanowiska funkcyjne w Zborze.
 1. Pastorem może zostać osoba, która jest członkiem Zboru.
 2. Objęcie urzędu Pastora następuje po wejściu w życie uchwały Prezydium Rady Naczelnej o powołaniu Pastora.
 3. Na wniosek Rady Zboru Rada Naczelna może powołać I Zastępcę Pastora i II Zastępcę Pastora.
 4. I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora zastępują Pastora z zastrzeżeniem pkt. 5.
 5. W Zborach gdzie nie jest powołany I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora w sprawach zwykłego zarządu, Pastora zastępuje Diakon.
 6. Pastorem Seniorem zostaje osoba pełniąca urząd Pastora w danym Zborze, a zdała urząd Pastora ze względu na wiek lub stan zdrowia.
 1. Zadania i kompetencje Pastora:
  1. kieruje Radą Zboru,
  2. zarządza Zborem,
  3. reprezentuje Zbór na zewnątrz.
  4. wykonuje posługi religijne zawarte w zasadach wiary
 2. Pastor zobowiązany jest do zachowania tajemnicy duchownego (tajemnicy wiary).