Statut ChWZ – Rozdział

Rada Naczelna Wspólnoty

 1. Rada Naczelna Wspólnoty składa się z Prezbiterów, Pastorów, Dyrektora Szkoły Biblijnej i nie więcej niż 5 członków kadencyjnych wybranych przez Synod.
 2. Kadencja członków kadencyjnych wybranych przez Synod trwa 4 lata. Członkowie kadencyjni mogą być wybierani na kilka kadencji.
 3. Członkiem Kadencyjnym Rady Naczelnej może zostać osoba, która jest członkiem Zboru i posiada rekomendacje co najmniej 2 Prezbiterów.
 4. Posiedzenie Rady Naczelnej zwołuje Prezydium Rady Naczelnej. Posiedzenie może być zwołane na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
 5. Posiedzenia Rady Naczelnej zwoływane są przynajmniej 2 razy w roku.
 6. Wspólnotę reprezentują oddzielnie: Prezbiter Naczelny, I Zastępca Prezbitera Naczelnego i II Zastępca Prezbitera Naczelnego, Sekretarz Rady Naczelnej lub osoby upoważnione przez Prezydium Rady Naczelnej.
 7. W obradach Rady Naczelnej mogą uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Prezbitera Naczelnego.
 8. Uchwały Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.
 1. Zadania i kompetencje Rady Naczelnej:
  1. zwołuje Synod Wspólnoty,
  2. dokonuje wykładni zasad wiary,
  3. rozpatruje sprawy zgłoszone przez Zbory,
  4. podejmuje decyzje w sprawach majątkowych i inwestycyjnych Wspólnoty,
  5. powołuje i rozwiązuje jednostki organizacje Wspólnoty mające osobowość prawną oraz jednostki bez osobowości prawnej,
  6. podejmuje wiążące decyzje w sprawach spornych między Zborami,
  7. rozpatruje odwołania członków Zborów od uchwał Prezydium Rady Naczelnej,
  8. zatwierdza do ordynacji Prezbiterów, Pastorów i Zastępców Pastorów,
  9. udziela absolutorium dla Zarządu Organizacji Wspólnoty i jej Dyrektora.
 2. Wykładnia zasad wiary może mieć formę:
  1. stanowiska – wiążące dla wszystkich członków Zborów,
  2. opinii – kierowanej do członków Zborów,
  3. zalecenia – kierowanej do organów wspólnoty i osób pełniących urzędy i funkcje w Zborze.