Statut ChWZ – Rozdział

Synod Wspólnoty

 1. Synod Wspólnoty zwoływany jest przez Radę Naczelną raz na dwa lata.
 2. Nadzwyczajny Synod Wspólnoty może być zwołany przez Radę Naczelną lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby Zborów.
 3. Na Synodzie Zbory są reprezentowane przez swych delegatów, wybranych spośród członków Zboru.
 4. Zbór wybiera jednego delegata na 30 członków z tym, że Zbór reprezentowany jest przez co najmniej 2 osoby nawet w przypadku gdy liczy mniej niż 60 członków.
 5. Uchwały Synodu Wspólnoty zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów z zastrzeżeniem pkt. 6.
 6. W sprawach dotyczących: zmian statutu oraz likwidacji Wspólnoty uchwały zapadają przy obecności co najmniej 4/5 delegatów i uzyskaniu co najmniej 4/5 głosów.
 1. Do zadań i kompetencji Synodu Wspólnoty należy:
  1. uchwalanie zmian statutu,
  2. określanie kierunków działania Wspólnoty,
  3. wybór i odwołanie członków Prezydium Rady Naczelnej,
  4. wybór i odwołanie Prezbitera Naczelnego,
  5. wybór i odwołanie członków kadencyjnych Rady Naczelnej,
  6. udzielanie absolutorium Prezydium Rady Naczelnej i Prezbiterowi Naczelnemu,
  7. wybór i odwołanie Komisji Kontrolującej,
  8. podjęcie uchwały o rozwiązania Wspólnoty,
  9. Kompetencje wymienione w pkt. 1 ppkt. 3-4 w sytuacjach szczególnych Synod może przekazać Radzie Naczelnej.