Statut ChWZ – Rozdział

VIII. Rozwiązanie Zboru i Wspólnoty

 1. Majątek Zboru zniesionego uchwałą Rady Naczelnej przechodzi na własność Wspólnoty.
 1. Zbór może wystąpić ze Wspólnoty, spełniając łącznie następujące warunki:
  1. podejmuje uchwałę na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru bezwzględną większością członków przy udziale co najmniej 4/5 członków Zboru,
  2. będzie posiadać opinię Rady Naczelnej dotyczącej oceny przyczyn lub powodów wystąpienia ze Wspólnoty,
  3. podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia pozostałego majątku.
 2. W czasie głosowania, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 wymagana jest obecność przynajmniej 3 członków Prezydium Rady Naczelnej.
 3. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 uprawomacniają się po upływie 30 dni od daty ich podjęcia.
 4. Osoby które wystąpiły ze Wspólnoty, zostały wyłączone lub zawieszone tracą prawo do majątku Zboru.
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Wspólnoty podejmuje Synod Wspólnoty w obecności co najmniej 4/5 delegatów większością 4/5 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu powinna zawierać w szczególności:
  1. imienny skład komisji likwidacyjnej, w skład której wchodzi 5 członków Prezydium Rady Naczelnej,
  2. plan likwidacji, w tym przeznaczenie pozostałego majątku.
 3. Uchwała o likwidacji powinna być udostępniona wszystkim Zborom.