Statut ChWZ – Rozdział

VI. Osoby duchowne

 1. We Wspólnocie osobami duchownymi są:
  1. Prezbiter,
  2. Pastor,
  3. I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora, Pastor Senior.
 2. Osoby duchowne powoływane są na czas nieokreślony.
 1. Prezbiter jest powoływany przez Prezydium Rady Naczelnej.
 2. Prezbiterem może zostać osoba, która pełniła urząd Pastora.
 1. Zadania i kompetencje Prezbitera:
  1. wspieranie Pastorów w prowadzeniu Zborów wg zasad wiary,
  2. zapewnienie właściwego wykładu nauk Pisma Świętego,
  3. przygotowywanie i szkolenie do pracy Pastorów oraz innych osób mających pełnić lub już pełniących funkcje w Zborze.
 2. Zadania i kompetencje Pastora określa zapis w § 31.
 3. Zadania i kompetencje I Zastępcy Pastora i II Zastępcy Pastora określa zapis w § 30 pkt. 4.
 4. Zadania i kompetencje Pastora Seniora są takie same jak Pastora za wyjątkiem § 31 pkt. 1 ppkt. 2 i 3.