Statut ChWZ – Rozdział

V. Postanowienia wspólne dla członków Zboru i osób prawnych Wspólnoty

 1. O zwoływaniu organów kolegialnych Wspólnoty powiadamia się członków tych organów nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.
 1. Członkowie organów Wspólnoty mogą być zawieszeni przez Prezydium Rady Naczelnej w swoich czynnościach i prawach w przypadkach określonych w § 11.
 2. Członek Wspólnoty może się odwołać od decyzji, o której mowa w pkt. 1 do Rady Naczelnej.
 3. W miejsce odwołanego członka organu Wspólnoty Prezydium Rady Naczelnej może powołać inną osobę. Osoba ta powinna zostać zatwierdzona przez Radę Naczelną na najbliższym jej posiedzeniu.
 1. Ordynacja jest to wprowadzenie na urząd w Zborze lub wprowadzenie do pełnienia funkcji w Zborze.
 2. Ordynację przeprowadza co najmniej dwóch Prezbiterów.
 3. Ordynacja może być przeprowadzona w sposób uroczysty.
 4. Pastorzy i Diakoni, którzy nie zostali ordynowani, zobowiązani są do konsultowania z Prezbiterami:
  1. stosowania zasad wiary,
  2. wykonywania posług religijnych.
 1. We Wspólnocie może zostać powołana Komisja Kontrolująca dla:
  1. Wspólnoty jako całości,
  2. Zboru.
 2. Komisję Kontrolującą powołuje dla:
  1. Wspólnoty – Synod Wspólnoty
  2. Zboru – Ogólne Zebranie Członków Zboru.
 3. Komisja Kontrolująca sprawdza (kontroluje) i opiniuje pracę z zakresów: administracyjno-finansowego, organizacyjnego i innych związanych z działalnością Wspólnoty.
 4. Organy powołujące Komisję Kontrolującą określają w szczególności:
  1. skład,
  2. okres działania,
  3. zakres spraw objętych jej działaniem.
  4. Wszystkie organy Wspólnoty oraz członkowie Zborów zobowiązani są do udzielania wyjaśnień, informacji oraz współpracy z Komisją Kontrolującą w zakresie jej działania.
  5. Wyniki swoich prac Komisja Koordynująca przekazuje organom Wspólnoty, które ją powołały.