Statut ChWZ

I. Nazwa, teren działania, siedziba władz

 1. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa zwana dalej „Wspólnotą” jest samodzielnym i niezależnym związkiem wyznaniowym i posiada swój własny ustrój określony w statuciezasadach wiary.
 2. Zasady wiary określane są tylko i wyłącznie na podstawie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu .
 1. Terenem działania Wspólnoty jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Wspólnota wypełniając swoje funkcje współdziała i utrzymuje kontakty z innymi kościołami, wspólnotami lub organizacjami w kraju i za granicą.
 3. Wspólnota może zakładać misjezbory poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Legnica.

II. Cele działalności oraz formy i zasady ich realizacji

 1. Celem Wspólnoty jest głoszenie i życie wg zasad określonych w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu.
 1. Wspólnota wypełnia swoje funkcje religijne w szczególności poprzez:
  1. określenie zasad wiary,
  2. organizowanie i publiczne sprawowanie kultu,
  3. udzielanie posług wynikających z Pisma Świętego,
  4. swobodne wykonywanie władzy duchowej i samodzielne zarządzanie swoimi sprawami,
  5. ustanawianie, kształcenie i zatrudnianie duchownych,
  6. realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych,
  7. nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomości oraz zarządzanie nimi,
  8. zbieranie składek i otrzymywanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
  9. wytwarzanie i nabywanie przedmiotów i artykułów potrzebnych do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystanie z nich,
  10. nauczanie i głoszenie zasad wiary, w tym za pomocą książek, prasy innych druków oraz środków audiowizualnych,
  11. korzystanie ze środków masowego przekazu,
  12. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej,
  13. tworzenie organizacji, w tym fundacji, stowarzyszeń, misji, służących celom humanitarnym oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym i ich skutkom,
  14. (skreślony),
  15. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności przez kolonie, obozy, wycieczki.
 2. Wspólnota może wykorzystać inne możliwości niż wymienione w pkt. 1, jeżeli nie są zabronione przez prawo państwowe.
 1. Wspólnota działa poprzez: członków Zborów i swoje osoby prawne.

III. Członkowie Zborów

 1. Każdy członek Wspólnoty musi przynależeć do jednego Zboru.
 2. Członkiem Zboru może być osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie, mogą zostać członkami Zboru za zgodą ich opiekunów prawnych.
 1. Członkiem Zboru zostaje osoba która:
  1. nawróciła się w danym Zborze,
  2. była członkiem innego Zboru i zgłosiła wolę przystąpienia do drugiego Zboru.
  3. na wniosek, zaakceptowany przez Radę Zboru lub Ogólne Zebranie Członków Zboru.
 1. Osoba nawrócona w Zborze aby zostać członkiem powinna:
  1. dać świadectwo o pojednaniu z Bogiem, i wejściu na biblijną drogę zbawienia,
  2. zobowiązać się do życia wg zasad wiary, i przyjąć chrzest przez zanurzenie w wodzie,
  3. zadeklarować swoje wstąpienie do Zboru jako cząstki Kościoła Jezusa Chrystusa i gotowość czynnego uczestniczenia w społeczności zborowej.
 2. Osoba, która była już członkiem innego Zboru powinna w celu uzyskania członkostwa:
  1. złożyć świadectwo swojego życia z Bogiem,
  2. gdy jest taka możliwość przedłożyć opinię z ostatniego Zboru w którym była członkiem.
  3. uzyskać rekomendacje przynajmniej 3 członków Zboru w którym chce być członkiem.
 3. Do osoby składającej wniosek o przyjęcie na członka Zboru pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

Przynależność do Zboru ustaje poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie,
 2. wyłączenie ogłoszone na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru,
 3. śmierć.

Zawieszenie w prawach członkowskich lub wyłączenie ze Zboru następuje na skutek rażącego łamania zasad wiary lub świadomego prowadzenia życia określanego w Piśmie Świętym jako grzeszne — pogańskie.

 1. Członkowie Zboru mają prawo do:
  1. czynnego uczestniczenia w życiu społeczności zborowej,
  2. wypowiadania opinii i zgłaszania uwag o funkcjonowaniu Zboru,
  3. opieki duszpasterskiej,
  4. posług religijnych określonych w zasadach wiary,
  5. korzystania z dóbr i możliwości jakie posiada Zbór i Wspólnota na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach,
 2. Każdy członek Zboru ma prawo jednego głosu na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru, chyba, że jest zawieszony w prawach członkowskich.
 3. Członek Zboru będący zawieszony ma tylko prawo do opieki duszpasterskiej (pkt. 1 ppkt 3.).
 1. Członkowie Zboru zobowiązani są do:
  1. przestrzegania nauk z Pisma Świętego,
  2. zachowywania zasad wiary,
  3. przykładnego życia w rodzinie i społeczeństwie,
  4. brania udziału w nabożeństwach zborowych,
  5. wykonywania uchwał Ogólnego Zebrania Członków Zboru lub Prezydium Rady Naczelnej,
  6. wspierania i przyczyniania się do rozwoju Zboru i Wspólnoty,
  7. partycypowania w kosztach utrzymania Zboru.
 2. Organy Wspólnoty mogą nałożyć na członka Zboru inne niż wymienione w pkt. 1 obowiązki wynikające z zasad wiary.
 1. Członkowie Zboru mogą sprawować urzędy w Zborze.
 2. Urzędami w Zborze są stanowiska: Prezbitera, Pastora, I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora.
 1. Członkowie Zboru mogą pełnić w Zborze funkcje pomocnicze.
 2. Funkcje, o których mowa w pkt. 1 to: Diakon, Nauczyciel Szkółki Niedzielnej, Nauczyciel Młodzieży, Ewangelista, Kaznodzieja, Diakonisa.
 3. Osoby wymienione w pkt. 2 zadania swoje wykonują we współpracy lub w porozumieniu z Pastorem.

IV. Osoby prawne Wspólnoty i ich organy

Synod Wspólnoty

 1. Synod Wspólnoty zwoływany jest przez Radę Naczelną raz na dwa lata.
 2. Nadzwyczajny Synod Wspólnoty może być zwołany przez Radę Naczelną lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby Zborów.
 3. Na Synodzie Zbory są reprezentowane przez swych delegatów, wybranych spośród członków Zboru.
 4. Zbór wybiera jednego delegata na 30 członków z tym, że Zbór reprezentowany jest przez co najmniej 2 osoby nawet w przypadku gdy liczy mniej niż 60 członków.
 5. Uchwały Synodu Wspólnoty zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów z zastrzeżeniem pkt. 6.
 6. W sprawach dotyczących: zmian statutu oraz likwidacji Wspólnoty uchwały zapadają przy obecności co najmniej 4/5 delegatów i uzyskaniu co najmniej 4/5 głosów.
 1. Do zadań i kompetencji Synodu Wspólnoty należy:
  1. uchwalanie zmian statutu,
  2. określanie kierunków działania Wspólnoty,
  3. wybór i odwołanie członków Prezydium Rady Naczelnej,
  4. wybór i odwołanie Prezbitera Naczelnego,
  5. wybór i odwołanie członków kadencyjnych Rady Naczelnej,
  6. udzielanie absolutorium Prezydium Rady Naczelnej i Prezbiterowi Naczelnemu,
  7. wybór i odwołanie Komisji Kontrolującej,
  8. podjęcie uchwały o rozwiązania Wspólnoty,
  9. Kompetencje wymienione w pkt. 1 ppkt. 3-4 w sytuacjach szczególnych Synod może przekazać Radzie Naczelnej.

  Rada Naczelna Wspólnoty

  1. Rada Naczelna Wspólnoty składa się z Prezbiterów, Pastorów, Dyrektora Szkoły Biblijnej i nie więcej niż 5 członków kadencyjnych wybranych przez Synod.
  2. Kadencja członków kadencyjnych wybranych przez Synod trwa 4 lata. Członkowie kadencyjni mogą być wybierani na kilka kadencji.
  3. Członkiem Kadencyjnym Rady Naczelnej może zostać osoba, która jest członkiem Zboru i posiada rekomendacje co najmniej 2 Prezbiterów.
  4. Posiedzenie Rady Naczelnej zwołuje Prezydium Rady Naczelnej. Posiedzenie może być zwołane na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
  5. Posiedzenia Rady Naczelnej zwoływane są przynajmniej 2 razy w roku.
  6. Wspólnotę reprezentują oddzielnie: Prezbiter Naczelny, I Zastępca Prezbitera Naczelnego i II Zastępca Prezbitera Naczelnego, Sekretarz Rady Naczelnej lub osoby upoważnione przez Prezydium Rady Naczelnej.
  7. W obradach Rady Naczelnej mogą uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Prezbitera Naczelnego.
  8. Uchwały Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.
  1. Zadania i kompetencje Rady Naczelnej:
   1. zwołuje Synod Wspólnoty,
   2. dokonuje wykładni zasad wiary,
   3. rozpatruje sprawy zgłoszone przez Zbory,
   4. podejmuje decyzje w sprawach majątkowych i inwestycyjnych Wspólnoty,
   5. powołuje i rozwiązuje jednostki organizacje Wspólnoty mające osobowość prawną oraz jednostki bez osobowości prawnej,
   6. podejmuje wiążące decyzje w sprawach spornych między Zborami,
   7. rozpatruje odwołania członków Zborów od uchwał Prezydium Rady Naczelnej,
   8. zatwierdza do ordynacji Prezbiterów, Pastorów i Zastępców Pastorów,
   9. udziela absolutorium dla Zarządu Organizacji Wspólnoty i jej Dyrektora.
  2. Wykładnia zasad wiary może mieć formę:
   1. stanowiska – wiążące dla wszystkich członków Zborów,
   2. opinii – kierowanej do członków Zborów,
   3. zalecenia – kierowanej do organów wspólnoty i osób pełniących urzędy i funkcje w Zborze.

  Prezydium Rady Naczelnej

  1. Prezydium Rady Naczelnej jest organem wykonawczym Rady Naczelnej.
  2. Prezydium składa się z Prezbitera Naczelnego i nie mniej niż 8 członków powołanych przez Synod Wspólnoty.
  3. Rada Naczelna powołuje i odwołuje spośród członków Prezydium Rady Naczelnej:
   1. I Zastępcę Prezbitera Naczelnego i II Zastępcę Prezbitera Naczelnego,
   2. Sekretarza Wspólnoty,
   3. Skarbnika Wspólnoty.
  4. Prezydium Rady Naczelnej zwołuje Prezbiter Naczelny.
  5. Członkiem Prezydium Rady Naczelnej może zostać osoba, która jest członkiem zboru i posiada rekomendacje co najmniej 2 Prezbiterów.
  6. Kadencja członków Prezydium Rady Naczelnej trwa 4 lata. Członkowie mogą być wybierani na kilka kadencji.
  7. Uchwały Prezydium Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
  1. Zadania i kompetencje Prezydium Rady Naczelnej Wspólnoty:
   1. kieruje sprawami Wspólnoty,
   2. zarządza majątkiem ruchomym i nieruchomościami Wspólnoty,
   3. sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Wspólnoty,
   4. rozstrzyga sprawy pomiędzy członkami Zborów lub pomiędzy członkiem (członkami) a Ogólnym Zebraniem Członków Zboru,
   5. powołuje i znosi Zbory,
   6. zatwierdza Placówki powoływane lub znoszone przez Zbory,
   7. może zwołać Ogólne Zebranie Członków Zboru, albo Radę Zboru,
   8. powołuje i odwołuje Prezbiterów, Pastorów i Zastępców Pastorów,
   9. wnioskuje do Rady Naczelnej o przeprowadzenie ordynacji Prezbiterów, Pastorów i Zastępców Pastorów,
   10. zatwierdza ordynacje Diakonów,
   11. zawiesza w wykonywaniu czynności osoby pełniące funkcje w Zborze oraz Dyrektora Szkoły Biblijnej,
   12. wyłącza lub zawiesza w prawach członków Zboru,
   13. rozstrzyga odwołania od decyzji o zawieszeniu w prawach członka Zboru podjęte przez Radę Zboru,
   14. prowadzi rejestr członków wszystkich Rad Zborów Wspólnoty.
  2. W sprawach majątkowych Wspólnoty jako całości do składania oświadczeń woli uprawnione są łącznie 2. osoby:
   1. Prezbiter Naczelny i Skarbnik Wspólnoty, albo;
   2. osoby upoważnione każdorazowo przez Prezydium Rady Naczelnej.
  3. Prezydium Rady Naczelnej podejmuje decyzje dotyczące form i zakresu współpracy, kontaktów z innymi Kościołami, wspólnotami, organizacjami w kraju i za granicą.

  Prezbiter Naczelny

  1. Prezbiterem Naczelnym może być osoba pełniąca urząd Prezbitera lub Pastora.
  2. Prezbiter Naczelny kieruje pracą Prezydium Rady Naczelnej.
  3. Kadencja Prezbitera Naczelnego trwa 4 lata. Urząd ten można pełnić przez kilka kadencji.

  Zbór

  1. Zbór tworzony i znoszony jest przez Prezydium Rady Naczelnej.
  2. Zbór składa się z członków, to jest osób dobrowolnie zrzeszających się i przestrzegających zasady wiary.
  3. Do powstania Zboru wymagana jest liczba co najmniej 10 osób.
  4. Grupy członków Wspólnoty liczące mniej niż 10 osób mogą organizować się w Placówki Zboru.
  5. Każda Placówka Zboru podlega organizacyjnie jednemu Zborowi, a jej członkowie są jednocześnie członkami tego Zboru.
  1. Ogólne Zebranie Członków Zboru jest najwyższą władzą w Zborze.
  2. Ogólne Zebranie Członków Zboru zwołuje Rada Zboru przynajmniej raz w roku.
  3. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Zboru może być zwołane przez Radę Zboru, na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Zboru lub Prezydium Rady Naczelnej.
  4. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy członków Zboru.
  1. Zadania i kompetencje Ogólnego Zebrania Członków Zboru:
   1. określa kierunki rozwoju i działania Zboru,
   2. podejmuje decyzje w sprawach majątkowych i inwestycyjnych Zboru,
   3. powołuje i znosi Placówki Zboru,
   4. powołuje i znosi jednostki organizacje działające w ramach Zboru, jak też ich zarządy i dyrektora,
   5. powołuje i odwołuje Komisję Kontrolującą dla Zboru,
   6. ocenia stan rozwoju Zboru,
   7. przyjmuje lub wyłącza członków Zboru,
   8. opiniuje kandydatów na Prezbiterów, Pastorów, oraz kandydatów na inne funkcje w Zborze,
   9. rozstrzyga sprawy między członkami Zboru,
   10. udziela absolutorium z całokształtu działania: Radzie Zboru i Pastorowi
  2. W sprawach majątkowych Zboru do składania oświadczenia woli są uprawnieni łącznie Pastor i członek Rady Zboru upoważniony przez Ogólne Zebranie Członków Zboru.
  1. Rada Zboru składa się z: Prezbiterów, Pastora, Diakonów, i innych członków powołanych przez Ogólne Zebranie Członków Zboru na wniosek Pastora.
  2. Kadencja członków wybranych przez Ogólne Zebranie Członków Zboru trwa 4 lata i może być kilkakrotnie przedłużana.
  3. Rada Zboru wykonuje postanowienia i uchwały Ogólnego Zebrania Członków Zboru.
  4. Radę Zboru zwołuje i przewodniczy jej Pastor .
  5. Rada Zboru zbiera się przynajmniej 2 razy w roku.
  6. Uchwały Rady Zboru zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
  1. Zadania i kompetencje Rady Zboru:
   1. czuwanie nad prawidłowym rozwojem Zboru,
   2. udzielanie pełnej opieki duszpasterskiej członkom Zboru,
   3. dbanie o właściwe zachowywanie zasad wiary,
   4. kierowanie sprawami Zboru,
   5. zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomościami Zboru,
   6. zawieszanie w prawach członków Zboru,
   7. powoływanie osób na stanowiska funkcyjne w Zborze.
  1. Pastorem może zostać osoba, która jest członkiem Zboru.
  2. Objęcie urzędu Pastora następuje po wejściu w życie uchwały Prezydium Rady Naczelnej o powołaniu Pastora.
  3. Na wniosek Rady Zboru Rada Naczelna może powołać I Zastępcę Pastora i II Zastępcę Pastora.
  4. I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora zastępują Pastora z zastrzeżeniem pkt. 5.
  5. W Zborach gdzie nie jest powołany I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora w sprawach zwykłego zarządu, Pastora zastępuje Diakon.
  6. Pastorem Seniorem zostaje osoba pełniąca urząd Pastora w danym Zborze, a zdała urząd Pastora ze względu na wiek lub stan zdrowia.
  1. Zadania i kompetencje Pastora:
   1. kieruje Radą Zboru,
   2. zarządza Zborem,
   3. reprezentuje Zbór na zewnątrz.
   4. wykonuje posługi religijne zawarte w zasadach wiary
  2. Pastor zobowiązany jest do zachowania tajemnicy duchownego (tajemnicy wiary).

  Szkoła Biblijna

  1. Szkoła Biblijna jest jednostką organizacją Wspólnoty kształcącą studentów – członków Wspólnoty.
  2. Studentami mogą być także osoby spoza Wspólnoty.
  1. Organami Szkoły Biblijnej są:
   1. Rada Programowa,
   2. Dyrektor Szkoły Biblijnej.
  2. Radę Programową i Dyrektora Szkoły Biblijnej powołuje Rada Naczelna.
  3. Kadencja organów Szkoły Biblijnej trwa 4 lata i nie ogranicza się ilości kadencji.
  1. Rada Programowa składa się z 3 do 7 członków w tym przynajmniej 2 Prezbiterów.
  2. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący Rady Programowej.
  3. Przewodniczącym Rady Programowej może być tylko Prezbiter.
  4. Do zadań i kompetencji Rady Programowej należy:
   1. określenie celu kształcenia,
   2. określenie poziomu i form kształcenia,
   3. opracowanie programów nauczania,
   4. opracowanie zasad rekrutacji,
   5. opiniowanie planów finansowych sporządzonych przez Dyrektora Szkoły Biblijnej,
   6. udzielenie skwitowania z działalności Dyrektora Szkoły Biblijnej,
   7. Rekomendowanie wykładowców Szkoły Biblijnej.
  5. Dyrektorem Szkoły Biblijnej może być tylko członek Zboru.
  6. Dyrektor Szkoły Biblijnej:
   1. kieruje pracą Szkoły Biblijnej,
   2. angażuje wykładowców,
   3. reprezentuje Szkołę Biblijną na zewnątrz,
   4. sporządza plany finansowe Szkoły Biblijnej,
   5. odpowiada za realizację celów kształcenia i realizowania programów nauczania.
  1. Szkoła Biblijna wydaje dyplomy (świadectwa) ukończenia, które uznawane są przez Organy Wspólnoty.
  1. Szkoła Biblijna działa w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Rady Naczelnej.
  2. W sprawach majątkowych Szkoły Biblijnej do składania oświadczeń woli uprawniony jest Dyrektor Szkoły Biblijnej w zakresie upoważnienia udzielonego przez Prezydium Rady Naczelnej.

  V. Postanowienia wspólne dla członków Zboru i osób prawnych Wspólnoty

  1. O zwoływaniu organów kolegialnych Wspólnoty powiadamia się członków tych organów nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.
  1. Członkowie organów Wspólnoty mogą być zawieszeni przez Prezydium Rady Naczelnej w swoich czynnościach i prawach w przypadkach określonych w § 11.
  2. Członek Wspólnoty może się odwołać od decyzji, o której mowa w pkt. 1 do Rady Naczelnej.
  3. W miejsce odwołanego członka organu Wspólnoty Prezydium Rady Naczelnej może powołać inną osobę. Osoba ta powinna zostać zatwierdzona przez Radę Naczelną na najbliższym jej posiedzeniu.
  1. Ordynacja jest to wprowadzenie na urząd w Zborze lub wprowadzenie do pełnienia funkcji w Zborze.
  2. Ordynację przeprowadza co najmniej dwóch Prezbiterów.
  3. Ordynacja może być przeprowadzona w sposób uroczysty.
  4. Pastorzy i Diakoni, którzy nie zostali ordynowani, zobowiązani są do konsultowania z Prezbiterami:
   1. stosowania zasad wiary,
   2. wykonywania posług religijnych.
  1. We Wspólnocie może zostać powołana Komisja Kontrolująca dla:
   1. Wspólnoty jako całości,
   2. Zboru.
  2. Komisję Kontrolującą powołuje dla:
   1. Wspólnoty – Synod Wspólnoty
   2. Zboru – Ogólne Zebranie Członków Zboru.
  3. Komisja Kontrolująca sprawdza (kontroluje) i opiniuje pracę z zakresów: administracyjno-finansowego, organizacyjnego i innych związanych z działalnością Wspólnoty.
  4. Organy powołujące Komisję Kontrolującą określają w szczególności:
   1. skład,
   2. okres działania,
   3. zakres spraw objętych jej działaniem.
   4. Wszystkie organy Wspólnoty oraz członkowie Zborów zobowiązani są do udzielania wyjaśnień, informacji oraz współpracy z Komisją Kontrolującą w zakresie jej działania.
   5. Wyniki swoich prac Komisja Koordynująca przekazuje organom Wspólnoty, które ją powołały.

   VI. Osoby duchowne

   1. We Wspólnocie osobami duchownymi są:
    1. Prezbiter,
    2. Pastor,
    3. I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora, Pastor Senior.
   2. Osoby duchowne powoływane są na czas nieokreślony.
   1. Prezbiter jest powoływany przez Prezydium Rady Naczelnej.
   2. Prezbiterem może zostać osoba, która pełniła urząd Pastora.
   1. Zadania i kompetencje Prezbitera:
    1. wspieranie Pastorów w prowadzeniu Zborów wg zasad wiary,
    2. zapewnienie właściwego wykładu nauk Pisma Świętego,
    3. przygotowywanie i szkolenie do pracy Pastorów oraz innych osób mających pełnić lub już pełniących funkcje w Zborze.
   2. Zadania i kompetencje Pastora określa zapis w § 31.
   3. Zadania i kompetencje I Zastępcy Pastora i II Zastępcy Pastora określa zapis w § 30 pkt. 4.
   4. Zadania i kompetencje Pastora Seniora są takie same jak Pastora za wyjątkiem § 31 pkt. 1 ppkt. 2 i 3.

   VII. Źródła finansowania

   1. Środki na działalność Wspólnoty pochodzą z:
    1. ofiar pieniężnych i w naturze,
    2. spadków, zapisów i darowizn krajowych i zagranicznych,
    3. dochodów z imprez i zbiórek publicznych subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od krajowych instytucji,
    4. odpłatności za usługi świadczone przez Organizacje Wspólnoty,
    5. (skreślony).
   2. Wspólnota może pozyskiwać środki z innych źródeł niż wymienione w pkt. 1, jeżeli nie są zabronione przez przepisy prawa państwowego.

   VIII. Rozwiązanie Zboru i Wspólnoty

   1. Majątek Zboru zniesionego uchwałą Rady Naczelnej przechodzi na własność Wspólnoty.
   1. Zbór może wystąpić ze Wspólnoty, spełniając łącznie następujące warunki:
    1. podejmuje uchwałę na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru bezwzględną większością członków przy udziale co najmniej 4/5 członków Zboru,
    2. będzie posiadać opinię Rady Naczelnej dotyczącej oceny przyczyn lub powodów wystąpienia ze Wspólnoty,
    3. podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia pozostałego majątku.
   2. W czasie głosowania, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 wymagana jest obecność przynajmniej 3 członków Prezydium Rady Naczelnej.
   3. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 uprawomacniają się po upływie 30 dni od daty ich podjęcia.
   4. Osoby które wystąpiły ze Wspólnoty, zostały wyłączone lub zawieszone tracą prawo do majątku Zboru.
   1. Uchwałę o rozwiązaniu Wspólnoty podejmuje Synod Wspólnoty w obecności co najmniej 4/5 delegatów większością 4/5 głosów.
   2. Uchwała o rozwiązaniu powinna zawierać w szczególności:
    1. imienny skład komisji likwidacyjnej, w skład której wchodzi 5 członków Prezydium Rady Naczelnej,
    2. plan likwidacji, w tym przeznaczenie pozostałego majątku.
   3. Uchwała o likwidacji powinna być udostępniona wszystkim Zborom.

   IX. Postanowienia końcowe

   1. Osoby pełniące urząd Prezbitera, Pastora w dniu wejścia w życie niniejszego statutu stają się osobami duchownymi.
   2. Osoby pełniące funkcje w Zborze w dniu wejścia w życie niniejszego statutu zachowują je nadal.
   1. Integralną częścią statutu jest załącznik z Podstawowymi Zasadami Wiary.